...

Cartoon Show

Kolekcja kart Cartoon Show przedstawiała postacie z popularnych kreskówek Cartoon Network. Na kartach widnieli bohaterowie kreskówek takich jak: Jam Łasica, Tom and Jerry, Atomówki, Laboratorium Dextera, Johnny Bravo, Flinstonowie, Jetsons, Ed, Edd i Eddy, Krowa i Kurczak, Scooby-Doo, oraz jedna z kart przedstawiała Geparda Chestera.
Kolekcje liczyła 41 unikatowych kart, które można było znaleźć w chipsach Lay’s. Każda karta posiadała statystyki danej postaci kreskówkowej takie jak: urok, energia i spryt. Uzupełnieniem kolekcji była seria 10 dużych kart Cartoon Show.

arrow_upward Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.